Algemene Leveringsvoorwaarden Isolatie in een dag BV

DEZE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ISOLATIE IN EEN DAG B.V. ENDE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN TOT STAND GEKOMEN NAAR AANLEIDING VAN HET VIGEREND CONSUMENTENRECHT OP HET MOMENT VAN TOTSTANDKOMING VAN DEZE VOORWAARDEN. ZIJVORMEN SAMEN MET HET GESTELDE IN DE OFFERTE/OPDRACHT ENDE OVERIGE SCHRIFTELIJKE AFSPRAKEN EN OVERIGE BEPALINGEN EENGEHEEL. DEZE VOORWAARDEN TREDEN IN WERKING PER 1 JANUARI 2023 EN VERVANGEN DE VORIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ISOLATIE IN EEN DAG BVs

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, ook zijnde de opdrachtgever van het werk aan Isolatie in een dag. Als een rechtspersoon de opdrachtgever is van het werk aan Isolatie in een dag dan wordt met consument tevens de bedrijfsmatige opdrachtgever bedoeld.

Isolatie in een dag: Isolatie in een dag B.V. of een aan haar gelieerde onderneming of onderaannemer, die bedrijfsmatig isolatie werkzaamheden verkoopt en/of uitvoert of de daartoe te verwerken producten levert.

Werk: het totaal van de tussen de consument en Isolatie in een dag overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Isolatie in een dag geleverde materialen en diensten als onder andere vermeld in de offerte.

Partijen: de consument/opdrachtgever en Isolatie in een dag als opdrachtnemer.

Insula Certificatie: een keurmerk dat inhoudt dat het betreffende bedrijf, het gebruikte materiaal en het eindproduct door Insula aan de hand van de door haar gehanteerde beoordelingsrichtlijnen is beoordeeld op kwaliteit.

ARTIKEL 2 – Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Isolatie in een dag en een
 2. Alle andere voorwaarden dan deze voorwaarden of vermeende afspraken wijst Isolatie in een dag uitdrukkelijk af, tenzij deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 – Aanbod/ offerte

 1. Het aanbod voor werk wordt per schriftelijke/elektronische offerte gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden

dit onmogelijk maken. Het aanbod is informatief en geheel vrijblijvend zonder verplichting om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan. In het geval er een elektronische bevestiging gestuurd wordt van een eerder schriftelijk gedaan aanbod, of dit schriftelijk aanbod daarna online wordt weergegeven, prevaleert in het geval er verschillen zijn tussen die twee het schriftelijke aanbod.

 1. Het aanbod is gebaseerd op de gegevens die zijn verstrekt door de consument, het wordt voorzien van een dagtekening en is voor Isolatie in een dag bindend gedurende 30 dagen na de datum van dagtekening tenzij Isolatie in een dag binnen deze periode schriftelijk het aanbod herroept dan wel Na deze termijn vervalt de aanbieding, tenzij Isolatie in een dag instemt met een langere termijn en de alsdan gewijzigde condities.
 2. Het aanbod, zoals vermeld in de offerte, omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden die voldoende is om een beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. Het aanbod omvat in elk geval de omvang van de werkzaamheden en de prijs die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd.
 4. Het aanbod komt pas definitief tot stand na een inspectie (vooronderzoek) van het te isoleren object door Isolatie in een dag. Ieder aanbod tot die tijd is voorlopig, en onder voorbehoud van inspectie
 5. Het aanbod (de offerte) gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden, die daarmee geacht worden ter hand te zijn gesteld aan de consument.

ARTIKEL 4 – De Inspectie

 1. De inspectie (vooronderzoek) wordt gedaan ter beoordeling van de (mogelijkheid van de) uit te voeren werkzaamheden en ter onderbouwing van het te maken aanbod.
 2. De inspectie van het object is gebaseerd op steekproefsgewijze waarneming en dus geen (volledige) bouwkundige keuring van het gebouw.
 3. Het kan derhalve voorkomen dat op de dag van de uitvoering door het uitvoerende team technische gebreken of andere karakteristieken aan het gebouw geconstateerd worden die:
  • De veiligheid van het uitvoerend team in gevaar zouden brengen; of;
  • Het volgen van Insula Richtlijnen (waar van toepassing) of anderzijds deugdelijk aanbrengen van het isolatie- materiaal onmogelijk maken, of;
  • De inzet van speciaal materieel noodzakelijk maken, anders dan het standaard materieel wat de Isolatie in een dag uitvoeringsteams tot hun beschikking hebben (bijvoorbeeld hoogwerkers); of;
  • Op andere wijze een meerwerk impliceren van meer dan 10% van de in de offerte genoemd.
 1. In gevallen zoals beschreven in lid 3 van dit artikel:
  • Is Isolatie in een dag gemachtigd om eenzijdig het aanbod te herroepen en/of van de tot stand gekomen overeenkomst af te zien;
  • Zal Isolatie in een dag wanneer uitvoering van het werk technisch nog mogelijk is, een nieuw aanbod doen aan de consument. Het staat de consument vrij dit nieuwe aanbod af te wijzen;
  • Kan Isolatie in een dag niet aansprakelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade als gevolg van het herroepen of wijzigen van het aanbod.

ARTIKEL 5 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod (zoals opgenomen in de offerte) door de consument, mondeling, schriftelijk of Het ondertekenen door de consument van de offerte wordt beschouwd als het aanvaarden van het aanbod en het tot stand komen van de overeenkomst. Een ontvangen (digitaal) ondertekende offerte wordt ook beschouwd als een akkoord met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Isolatie in een dag op de overeenkomst.
 2. Isolatie in een dag kan een tot stand gekomen overeenkomst annuleren in gevallen zoals beschreven in artikel
 3. Indien sprake is van een “koop op afstand of buiten de verkoopruimte” zoals bedoeld in titel 5 (afdeling 2b) van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, kan de consument een overeenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming daarvan zonder opgaaf van redenen kosteloos ontbinden.
 4. In overige gevallen en ook wanneer de herroeppingstermijn is verstreken, brengt Isolatie in een dag de consument annuleringskosten in rekening ter grootte van EURO 350,- ex BTW.

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van Isolatie in een dag

 1. Isolatie in een dag zal het werk deugdelijk en volgens, in overeenstemming met de gesloten overeenkomst uitvoeren. Isolatie in een dag zal ervoor zorgdragen (tenzij de consument anders verlangt en mits de consument zich redelijkerwijs beschikbaar maakt) dat het inplannen en uitvoeren van het werk gebeurt binnen een redelijke termijn na de totstandkoming van de overeenkomst.
 1. Isolatie in een dag neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften, waaronder de Insula richtlijnen, in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 2. Isolatie in een dag is verplicht de consument zo snel als mogelijk is te wijzen op:
  • Onjuistheden en/of onmogelijkheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • Onjuistheden en/of onmogelijkheden in de door de consument verlangde werkzaamheden en werkwijzen;
  • Zichtbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; Eén en ander tenzij Isolatie in een dag deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet verwacht kon worden te kennen.
 3. Als tijdens de inspectie of voorafgaand aan de uitvoering technische complicaties, gebreken of onjuistheden ontdekt worden die uitvoering in lijn met de Insula richtlijnen of op een andere wijze deugdelijk isoleren onmogelijk maken en dit schriftelijk (in de offerte of anders) aan de klant is medegedeeld, kan de opdracht slechts worden uitgevoerd indien de klant daartoe expliciet opdracht In een dergelijk geval is Isolatie in een dag niet aansprakelijk voor eventuele schade of andere gevolgen die hiermee samenhangen.
 4. Isolatie in een dag draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake kundige
 5. Isolatie in een dag doet haar best om werkzaamheden uit te voeren op de met de consument afgesproken dag en tijd, en binnen de geschatte Mocht dit onverhoopt niet lukken als gevolg van verlate aanvang, langere duur, het verzetten van de ingeroosterde werkzaamheden of uitvoeren van herstelwerkzaamheden – ongeacht de reden daar voor – is Isolatie in een dag niet aansprakelijk voor (in)directe gevolgschade (zoals bijvoorbeeld opgenomen vrije dagen door de consument).

 

ARTIKEL 7 – Verplichtingen van de consument

 1. De consument werkt mee aan het maken van een afspraak op een voor beide partijen geschikt moment voor het uitvoeren van de werkzaamheden, doch niet later dan 6 maanden na het tot stand komen van de Als de consument zich niet binnen 6 maanden beschikbaar maakt voor het uitvoeren van de werkzaamheden, behoudt Isolatie in een dag zich het recht voor de geoffreerde prijs aan te passen (indexeren) dan wel wordt de consument geacht de overeenkomst ontbonden te hebben overeenkomstig artikel 5 en zal Isolatie in een dag de in artikel 5 genoemde annuleringskosten in rekening brengen.
 1. De consument stelt Isolatie in een dag in de gelegenheid het werk (inclusief eventuele herstelwerkzaamheden) vrijelijk en zonder onderbrekingen te kunnen verrichten. De consument (of een door haar aangewezen persoon) dient thuis

te zijn op de afgesproken dag(en) en tijd(en) om Isolatie in een dag toegang te verschaffen tot de woning. De ruimten waarin gewerkt dient te worden, dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn. Isolatie in een dag gaat er bij aanvang van het werk van uit dat naden, kieren en leidingen zowel binnen als buiten afdoende en tijdig afgedicht en afgesloten zijn. Als de consument nalaat dit te doen, zal Isolatie in een dag deze werkzaamheden uitvoeren op rekening van de consument.

 1. Isolatie in een dag gaat er van uit dat er zich geen leidingen, kabels of kanalen bevinden in de te isoleren spouw. Tenzij de consument Isolatie in een dag vooraf schriftelijk informeert over de aanwezigheid en de precieze locatie van leidingen, bekabeling d. in de spouw, is Isolatie in een dag niet aansprakelijk zijn voor schade aan of als gevolg van het beschadigen van leidingen, kanalen en bekabelingen in de spouw.
 2. Als er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, ligt de verantwoordelijkheid voor de juiste e tijdige aanvraag bij de consument. Ook indien Isolatie in een dag de consument assisteert bij de aanvraag, is Isolatie in een dag op geen enkele wijze aansprakelijk als de aanvraag niet, te laat of onjuist door haar of de consument is geschied.
 3. De consument verschaft Isolatie in een dag de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.
 4. De consument dient ervoor te zorgen dat door derden of hemzelf uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Isolatie in een dag behoren, maar die voorwaarden zijn voor een deugdelijke en veilige isolatie, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door Isolatie in een dag daarvan geen vertraging ondervindt. Onder deze werkzaamheden vallen onder andere benodigde werkzaamheden die door Isolatie in een dag expliciet vermeld zijn op de offerte als voorwaarden tot isoleren (bijvoorbeeld het snoeien van

beplanting). Als niettemin het vermoeden van vertraging ontstaat dient de consument Isolatie in een dag daarvan tijdig en niet later dan 48 uur voor de bevestigde afspraak in kennis te stellen. Als de consument dit niet binnen 48 uur voor de afspraak laat weten, wordt voor een dergelijke vertraging een bedrag van EUR 150,- in rekening gebracht.

 1. Na uitvoering van het werk door Isolatie in een dag ontvangt de consument een factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden. De betalingstermijn van deze factuur bedraagt 7 dagen. Bij wanbetaling kan Isolatie in een dag besluiten de vordering over te dragen aan een De kosten hiervan plus eventuele rente zullen aan de consument worden doorberekend overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 8 – Kwaliteit & Klachten

 1. De consument dient (vermeende) gebreken aan het werk binnen een termijn van twee maanden nadat hij deze na de oplevering heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Isolatie in een dag te melden.
 2. De melding van een (vermeend) gebrek schort de betalingsverplichting van de consument niet
 3. Indien de consument gebreken ontdekt die redelijkerwijs aan Isolatie in een dag zijn toe te rekenen, moet Isolatie in een dag of een door Isolatie in een dag aan te wijzen deskundige in de gelegenheid worden gesteld tot het zo nodig verrichten van onderzoek en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden op een voor de consument minst bezwarende wijze en binnen redelijke termijn.

ARTIKEL 9 – Meer- en minderwerk

 1. Het aanbod van Isolatie in een dag bevat een vaste aanneemsom en er zal anders dan in de gevallen die zijn beschreven in artikel 5 geen meerwerk in rekening gebracht worden.
 2. De consument heeft recht op verrekening van minderwerk in haar voordeel wanneer sprake is van minderwerk van minimaal 10% van de in de offerte genoemde totaalsom. Eventuele kortingen opgenomen in het oorspronkelijke aanbod worden naar rato verrekend met het minderwerk.

ARTIKEL 10 – Overmacht

 1. Indien de uitvoering van het werk voor Isolatie in een dag (binnen een redelijke termijn) onmogelijk is als gevolg van overmacht, dan is Isolatie in een dag (voor die periode) van haar verplichtingen
 2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten; voor Isolatie in een dag houdt dit ook in de gederfde winst op dat we

ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid & verval van recht

 1. Isolatie in een dag kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor tekortkomingen die aan haar kunnen worden
 2. Isolatie in een dag is slecht aansprakelijk voor directe schade; zij is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals (onder meer) gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving, waardeverlies (etc.).
 3. Iedere aansprakelijkheid van Isolatie in een dag voortvloeiend of verband houdend met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Isolatie in een dag gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Als om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Isolatie in een dag in rekening is gebracht voor de betreffende opdracht.
 4. Isolatie in een dag vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid van Isolatie in een dag (of haar onder geschikten), tenzij de consument expliciet heeft ingestemd met de aanwezigheid van bepaalde risico’s.
 5. Elke aansprakelijkheid van Isolatie in een dag vervalt na verloop van 6 maanden nadat het werk is

ARTIKEL 12 – Privacy & persoonsgegevens

 1. Isolatie in een dag mag de (persoons)gegevens van de consument verwerken volgens, in overeenstemming met de Privacyverklaring van Isolatie in een dag, gepubliceerd op http://www.isoleertineendag.nl/privacyverklaring
 2. De Consument, dan wel diegene die een aanbod van Isolatie in een dag heeft ontvangen, geeft Isolatie in een dag toestemming om de aan Isolatie in een dag verstrekte (persoons)gegevens te gebruiken voor toekomstige aan biedingen over, van, voor woning De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, anders dan aan directe onderaannemers die deze gegevens nodig hebben voor het maken van het aanbod dan wel de uitvoering van de verduurzamingsmaatregel.

 

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Isolatie in een dag en de consument is uitsluitend Nederlands recht van
 2. Klachten die voortvloeien uit de voornoemde rechtsverhouding kunnen worden voorgelegd aan de klachten- functionaris van Isolatie in een dag (via contact@isolatieineendag.nl).
 3. Alle geschillen die tussen consument en Isolatie in een dag mochten ontstaan en die niet naar tevredenheid van beide partijen in der minne kunnen worden opgelost, kunnen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden